Print this page

Tècniques d'orientació

Aquest document és un recull de tecniques d'orientació publicades per en Ferran Santoyo en un dels butlletins de la federació.

Orientació del mapa amb la brúixola

El mapa ha de estar ben orientat respecte el terreny, això passarà quan les linies blaves que indiquen el Nord quedin paral·les a l'agulla de la brúixola.

Lectura permanent del mapa

Consisteix en llegir el mapa i anar confrontant la informació que ens dóna amb la realitat.

Memorització de l'itinerari i d'elements del mapa

Memoritzar l'element d'arribada, la seva simbolgia, els elements que trobarem durant l'itinerari i el desplaçament que realitzarem per completar-lo

Memorització del terreny

Memorització del terreny que es va atravessant integrant-lo amb la informació rebuda del mapa.

Talonament

És l'estimació física de la distància, partint del recompte de les dobles passes efectuades per l'orientador.

Reposicionament sobre el mapa

Consisteix en saber instantàniament i en qualsevol moment en quin punt exacte del mapa es troba el corredor

Anticipació del terreny

El corredor llegeix el mapa i crea una imatge mental de com ha de ser el terreny que anirà travessant cap al control

Lectura selectiva d'elements

Escollir els elements del mapa que són més clars per l'execució de l'ininerari i l'atac al control, deixant al marge altres elements no necessaris per al desplaçament.

Lectura en passadís

Escollir del mapa la porció de terreny necessària per efectuar l'itinerari fins al control; es forma un "passadís" sobre el qual es desplaça l'orientador.

Orientació per grans línies

Ens orientarem prenent referencies d'elements lineals del mapa, com camins, rius, tallafocs, murs, tanques, línies d'alta tensió...

Orientació per grans referències

Aprofitar com a referències elements grans molt visibles, com un gran turó, un llac, una gran clariana, construccions...

Desviament voluntari

Quan busquem un element situat prop d'un altre element lineal (camí, corriol, riu...) es busca la seva identificació desviant-se voluntariament a la dreta o a l'esquerra per així evitar el dubte d'on està en cas de fallar l'atac si aquest es fa fent rumb amb la brúixola.

Cursa en paral·lel

Es busca el control situat en un element proper a una referència lineal (torrent, corriol...) i anirem corrent pel terreny en paral·lel a la referència lineal que ens servirà de guia o passamans.

 

Traçat de rumb i estimació d'angles

Amb el limbe de la brúixola paral·lel a l'agulla i el cantell de plàstic paral·lel a la direcció a seguir, cal desplaçar-se en la direcció del cantell sense que les rectes del dial es desviin de l'agulla. L'angle de l'agulla amb la direcció a seguir és el rumb.

Correr sobre l'agulla de la brúixola

En un itinerari entre elements que sigui de sud a nord o viceversa ens desplaçarem mirant l'agulla de la brúixola (cap al nord o sud).

Escombrat

Consiteix a fer una ràpida ziga-zaga, ordenada i seguida en la zona de terreny propera al control per tal de trobar la fita.

Orientació per un element posterior al control

Localitzem el control a partir d'un element posterior molt més destacat en el terreny.

Seguiment amb el polze

Anirem assenyalant el recorregut sobre el mapa amb el dit polze, desplaçant-lo sobre els elements de pas quan els anem trobant.

Avaluació visual de la distància

Calcular visualment les distàncies tant en el mapa com en el terreny.

Allargament del control

Es tracta d'englobar l'element amb altres més grans o visibles en una zona rica en detalls; localitzant aquest grup d'elements, es localitzarà el que estem buscant.

Entrada al control en una direcció fàcil

Localitzarem la fita atacant des d'una direcció "fàcil" donada per algun element destacat, per exemple, una roca localitzada a l'inici del tàlvec on es troba el control.

Verificació amb brúixola de l'element entre d'altres idèntics

En una zona d'elements semblants, distingim aquell que ens interessa localitzant-lo en el mapa i comprovant-lo amb la brúixola sobre el terreny, ens pot servir en cas de dubte per escollir cruïlles amb diverses derivacions.

Atac al control "des del blanc"

En una zona boscosa sense referències, i amb l'ajuda del talonament i brúixola, l'orientador escull un punt d'atac imaginari per arribar a un element aillat de la zona.

Orientació fina

Llegirem minuciosament el mapa en una zona massa rica en detalls. En zones complicades per les característiques del terreny.

 


Previous page: Més orientació
Next page: Regla d'or de l'Orientació